• انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, jpeg.
  • انواع فایل های مجاز : mp3, mp4, wmv, mov, wav, avi, rar, rar, zip, m4a.