تدریس خصوصی آیلتس در تهران

آزمون آیلتس که مدت ها است بازار گرمی دارد، از اولین قدم ها برای شروع مهاجرت می باشد. در این پروسه مهاجرت، گاهی متقاضیان نیاز پیدا می کنند که هرچه سریع تر و با تمرکز بیشتر، مدرک آیلتس خود را بدست بیاورند. شاید گزینه این عزیزان تدریس خصوصی آیلتس باشد. برای این کار، پس از انجام تعیین سطح زبان انگلیسی و تعیین سطح آیلتس، و اعلام نمره ی درخواستی به صورت شفاهی می توان امکان سنجی و پیش بینی کرد که مدت رسیدن متقاضی آیلتس به آن نمره درخواستی چقدر است.

عامل اصلی تعیین کننده ی تعداد جلسات لازم در تدریس خصوصی آیلتس (IELTS) سطح شروع زبان آموز بر اساس مقیاس نمره دهی آیلتس می باشد که جزئیات آن به قرار زیر می باشد:

افرادی با سطح نمره ۷٫ (مجموع دوره تا سطح آیلتس ۸، ۲۰ جلسه ی ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه ای)

در مجموع برای شخصی که سطح نمره ی فعلی اش ۷ باشد برای کسب نمره ی ۸ به ۱۹ جلسه آموزش نیاز خواهد داشت به اضافه ی ۱ جلسه جمع بندی کلی و مرور نکات که جمعا ۲۰ جلسه ی ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه خواهد بود. جزئیات محاسبه ی تعداد جلسات در پایین آورده شده است:

۶  (speaking)  + ۵ (writing) + 4 (reading) + 4 (listening) = 19 + 1 (Practice session) = 20 (90-min sessions)

افرادی با سطح نمره ی ۴ (مجموع دوره (تدریس خصوصی آیلتس (IELTS) تا سطح آیلتس ۷، ۴۰ جلسه ی ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه ای)

اکثر افراد در هنگام شروع تدریس خصوصی آیلتس (IELTS) در این سطح قرار دارند و این سطح پایه محسوب می شود. معمولا کسانی که تا به حال در موسسات آموزش زبان حضور نداشته و تنها زبان انگلیسی را در دانشگاه گذرانده اند در این سطح قرار می گیرند. خیلی از افراد فکر می کنند که سطح شروع آنها نمره ی صفر است. در حالی که کمتر کسی در آزمون واقعی کمتر از ۴ می گیرد. در واقع اگر شما به عباراتی همچون  “How are you”،”Where are you from” آشنایی دارید در این سطح قرار می گیرید. برای این دسته افراد در مجموع ۳۸ جلسه ی ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه ای آموزش و ۲ جلسه ی ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه ای جمع بندی کلی آزمون در نظر گرفته شده است.

جزئیات تعداد جلسات به قرار زیر می باشد:

– مهارت SPEAKING

برای این دسته افراد در مجموع مهارت اسپیکینگ شامل ۶ جلسه ی یک ساعت و ۳۰ دقیقه ای آموزش می باشد که تمامی اصول گرامری و نیازهای لغوی برای کسب نمره ی ۷ در این ۶ جلسه به آنان آموزش داده خواهد شد. افراد این سطح به ازای هر ۱ جلسه ی ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه ای آموزش به ۱ جلسه ی ۱ ساعت ۳۰ دقیقه ای Correction نیاز خواهند داشت تا اصول و لغات آموزش داده شده در جلسه ی قبل را به درستی فرا بگیرند بدین ترتیب در جلسه ی اول تا چهارم به Part 1 اسپیکینگ پرداخته ( که شامل ۲ جلسه آموزش و ۲ جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده) و گرامر، لغات مورد نیاز و linking word های لازم را معرفی می کنیم.

در جلسات چهارم تا هشتم به Part 2 اسپیکینگ پرداخته ( که شامل ۲ جلسه آموزش و ۲ جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده) و در جلسات هشتم تا دوازدهم به Part 3 خواهیم پرداخت که شامل ۲ جلسه آموزش و ۲ جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده خواهد بود. در مجموع ۱۲ جلسه ی ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه ای اصلی اسپیکینگ برای افراد این سطح در نظر گرفته شده است.

– مهارت WRITING

فرادی که سطح شروع آنها ۴ باشد در ۵ جلسه ی یک ساعت و ۳۰ دقیقه ای آموزش تمام اصول گرامری و لغوی لازم برای کسب نمره ی ۷ در مهارت رایتینگ به آنها آموزش داده خواهد شد. افراد این سطح به ازای هر ۱ جلسه ی ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه ای آموزش به ۱ جلسه ی ۱ ساعت ۳۰ دقیقه ای Correction نیاز خواهند داشت تا اصول و لغات آموزش داده شده در جلسه ی تدریس خصوصی آیلتس (IELTS) قبل را به درستی فرا بگیرند.

در جلسه ی اول و دوم به نکات و تکنیک های لازم برای Describing a Process خواهیم پرداخت  ( که شامل ۱ جلسه آموزش و ۱ جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده). در جلسه ی سوم و چهارم به نکات Describing a Graph خواهیم پرداخت (که شامل ۱ جلسه آموزش و ۱ جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده).

در جلسه پنجم و ششم به writing task 2 نوع اول که از نوع رایتینگ های  Opinion [Argument] Essay می باشند می پردازیم ( که شامل ۱ جلسه آموزش و ۱ جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده) و روش تشخیص نوع رایتینگ (اینکه نوع اول، دوم و یا سوم است) را معرفی خواهیم کرد. سپس پاراگراف بندی، نکات گرامری مربوطه، لغات مورد نیاز این نوع و linking word های لازم را معرفی خواهیم کرد.

در جلسه ی هفتم و هشتم به نوع دوم رایتینگ ها که از نوع Both Sides Essay می باشند می پردازیم ( که شامل ۱ جلسه آموزش و ۱ جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده) و پاراگراف بندی، نکات گرامری مربوطه، لغات مورد نیاز این نوع و linking word های لازم را آموزش خواهیم داد و در جلسه ی نهم و دهم به نوع آخر که از نوع  Problem and solution می پردازیم ( که شامل ۱ جلسه آموزش و ۱ جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده در تدریس خصوصی آیلتس (IELTS)) و تمام نکات مربوط به آن را تشریح خواهیم کرد. در مجموع ۱۰ جلسه ی ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه ای اصلی رایتینگ برای افراد این سطح در نظر گرفته شده است.

– مهارت READING

برای این سطح کلیه ی تکنیک های لازم برای حل انواع سوالات مختلف به منظور رسیدن به سطح نمره ی ۷ در ۸ جلسه ی ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه ای به آنها آموزش داده خواهد شد. در جلسه ی اول و دوم تکنیک های لازم برای حل سوالات  Yes/No/Not Given( که شامل ۱ جلسه آموزش و ۱ جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده) در جلسه ی سوم، چهارم ترفندهای حل سوالات Fill in the Blanks ( که شامل ۱ جلسه آموزش و ۱ جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده)

در جلسه ی پنجم و ششم ترفندهای سوالات Multiple-Choice ( که شامل ۱ جلسه آموزش و ۱ جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده) در جلسه ی هفتم و هشتم ترفندهای مربوط به سوالات نوع  Match Headings( که شامل ۱ جلسه آموزش و ۱ جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده) آموزش داده خواهد شد. در مجموع ۸ جلسه ی ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه ای اصلی ریدینگ برای افراد این سطح در نظر گرفته شده است.

– مهارت Listening

در این سطح تکنیک های و تمرین های لازم برای کسب نمره ی ۷ در ۸  جلسه ی  ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه ای آموزش داده خواهد شد. در جلسه ی اول و دوم به بیان تکنیک های Section 1 پرداخته خواهد شد ( که شامل ۱ جلسه آموزش و ۱ جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده)، در جلسه ی سوم و چهارم تمام نکات Section 2 آورده خواهد شد ( که شامل ۱ جلسه آموزش و ۱ جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده)، جلسه ی پنجم و ششم به بحث ترفندهای Section 3 خواهیم پرداخت ( که شامل ۱ جلسه آموزش و ۱ جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده) و در مورد تله های لیسنینگ نکاتی آورده خواهد شد و در جلسه ی هفتم و هشتم نکات مربوط به Section 4 گفته خواهد شد ( که شامل ۱ جلسه آموزش و ۱ جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده). در مجموع ۸ جلسه ی ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه ای اصلی لیسنینگ برای افراد این سطح در نظر گرفته شده است.

افرادی با سطح نمره ی زیر  ۴ (مجموع دوره تا سطح آیلتس ۷، ۷۲ جلسه ی ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه ای)

افرادی که نمره ی کلی آنها کمتر از ۴ باشد سطح بسیار مبتدی و پایین تر از حد دبیرستان بوده و برای گرفتن نمره ی ۷ به تعداد جلسات بیشتری نیاز دارند. برای این دسته افراد در مجموع ۷۰ جلسه ی ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه ای آموزش و ۲ جلسه ی ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه ای جمع بندی کلی آزمون در نظر گرفته شده است. جزئیات تعداد جلسات به قرار زیر می باشد:

این افراد بایستی قبل از شروع دوره ی آیلتس ۱۰ جلسه ی ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه ای مکالمه ی روزمره و پایه بگذرانند و ۵ جلسه مهارت رایتینگ پایه بگذرانند. بعد از اتمام این دو دوره وارد دوره های مهارت های آزمون می شوند که جزئیات آن به قرار زیر می باشد:

– مهارت SPEAKING

برای این دسته افراد در مجموع مهارت اسپیکینگ شامل ۶ جلسه ی یک ساعت و ۳۰ دقیقه ای آموزش می باشد که تمامی اصول گرامری و نیازهای لغوی برای کسب نمره ی ۷ در این ۶ جلسه به آنان آموزش داده خواهد شد. افراد این سطح به ازای هر ۱ جلسه ی ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه ای آموزش به ۱ جلسه ی ۱ ساعت ۳۰ دقیقه ای Correction نیاز خواهند داشت تا اصول و لغات آموزش داده شده در جلسه ی قبل را به درستی فرا بگیرند بدین ترتیب در جلسه ی اول تا چهارم به Part 1 اسپیکینگ پرداخته ( که شامل ۲ جلسه آموزش و ۲ جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده) و گرامر، لغات مورد نیاز و linking word های لازم را معرفی می کنیم.

در جلسات چهارم تا هشتم به Part 2 اسپیکینگ پرداخته ( که شامل ۲ جلسه آموزش و ۲ جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده) و در جلسات هشتم تا دوازدهم به Part 3 خواهیم پرداخت که شامل ۲ جلسه آموزش و ۲ جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده خواهد بود. بعد از این مرحله زبان آموز این سطح بایستی ۸ جلسه ی ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه ای تمرین ( Practice Session) بگذراند تا تمامی اصول آموز داده شده را به درستی و صحت فرا گیرد. در مجموع ۲۰ جلسه ی ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه ای  اسپیکینگ برای افراد این سطح در نظر گرفته شده است.

– مهارت WRITING

افرادی که سطح شروع تدریس خصوصی آیلتس (IELTS) آنها کمتر از ۴ باشد در ۵ جلسه ی یک ساعت و ۳۰ دقیقه ای آموزش تمام اصول گرامری و لغوی لازم برای کسب نمره ی ۷ در مهارت رایتینگ به آنها آموزش داده خواهد شد. افراد این سطح به ازای هر ۱ جلسه ی ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه ای آموزش به ۱ جلسه ی ۱ ساعت ۳۰ دقیقه ای Correction نیاز خواهند داشت تا اصول و لغات آموزش داده شده در جلسه ی قبل را به درستی فرا بگیرند در جلسه ی اول و دوم به نکات و تکنیک های لازم برای Describing a Process خواهیم پرداخت ( که شامل ۱ جلسه آموزش و ۱ جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده)

در جلسه ی سوم و چهارم به نکات Describing a Graph خواهیم پرداخت (که شامل ۱ جلسه آموزش و ۱ جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده)، در جلسه پنجم و ششم به writing task 2 نوع اول که از نوع رایتینگ های  Opinion [Argument] Essay می باشند می پردازیم ( که شامل ۱ جلسه آموزش و ۱ جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده) و روش تشخیص نوع رایتینگ (اینکه نوع اول، دوم و یا سوم است) را معرفی خواهیم کرد سپس پاراگراف بندی، نکات گرامری مربوطه، لغات مورد نیاز این نوع و linking word های لازم را معرفی خواهیم کرد.

در جلسه ی هفتم و هشتم به نوع دوم رایتینگ ها که از نوع Both Sides Essay می باشند می پردازیم ( که شامل ۱ جلسه آموزش و ۱ جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده) و پاراگراف بندی، نکات گرامری مربوطه، لغات مورد نیاز این نوع و linking word های لازم را آموزش خواهیم داد و در جلسه ی نهم و دهم به نوع آخر که از نوع  Problem and solution می پردازیم ( که شامل ۱ جلسه آموزش و ۱ جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده) و تمام نکات مربوط به آن را تشریح خواهیم کرد. بعد از این مرحله زبان آموز این سطح بایستی ۸ جلسه ی ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه ای تمرین ( Practice Session) بگذراند تا تمامی اصول آموز داده شده را به درستی و صحت فرا گیرد.در مجموع ۱۸ جلسه ی ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه ای رایتینگ برای افراد این سطح در نظر گرفته شده است.

– مهارت READING

برای این سطح کلیه ی تکنیک های لازم برای حل انواع سوالات مختلف به منظور رسیدن به سطح نمره ی ۷ در ۸ جلسه ی ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه ای به آنها آموزش داده خواهد شد.  در جلسه ی اول و دوم تکنیک های لازم برای حل سوالات  Yes/No/Not Given( که شامل ۱ جلسه آموزش و ۱ جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده)، در جلسه ی سوم. چهارم ترفندهای حل سوالات Fill in the Blanks ( که شامل ۱ جلسه آموزش و ۱ جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده)

در جلسه ی پنجم و ششم ترفندهای سوالات Multiple-Choice ( که شامل ۱ جلسه آموزش و ۱ جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده) و در جلسه ی هفتم و هشتم ترفندهای مربوط به سوالات نوع  Match Headings( که شامل ۱ جلسه آموزش و ۱ جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده) آموزش داده خواهد شد. بعد از این مرحله زبان آموز این سطح بایستی ۸ جلسه ی ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه ای تمرین ( Practice Session) بگذراند تا تمامی اصول آموز داده شده را به درستی و صحت فرا گیرد. در مجموع ۱۶ جلسه ی ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه ای اصلی ریدینگ برای افراد این سطح در نظر گرفته شده است.

– مهارت Listening

در این سطح تکنیک های و تمرین های لازم برای کسب نمره ی ۷ در ۸  جلسه ی  ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه ای آموزش داده خواهد شد. در جلسه ی اول و دوم به بیان تکنیک های Section 1 پرداخته خواهد شد ( که شامل ۱ جلسه آموزش و ۱ جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده) ، در جلسه ی سوم و چهارم تمام نکات Section 2 آورده خواهد شد ( که شامل ۱ جلسه آموزش و ۱ جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده)

جلسه ی پنجم و ششم به بحث ترفندهای Section 3 خواهیم پرداخت ( که شامل ۱ جلسه آموزش و ۱ جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده) و در مورد تله های لیسنینگ نکاتی آورده خواهد شد و در جلسه ی هفتم و هشتم نکات مربوط به Section 4 گفته خواهد شد ( که شامل ۱ جلسه آموزش و ۱ جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده). بعد از این مرحله زبان آموز این سطح بایستی ۸ جلسه ی ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه ای تمرین ( Practice Session) بگذراند تا تمامی اصول آموز داده شده را به درستی و صحت فرا گیرد. در مجموع ۱۶ جلسه ی ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه ای  لیسنینگ برای افراد این سطح در نظر گرفته شده است.

افرادی با سطح نمره ی ۶ تا ۶٫۵ (مجموع دوره تا سطح آیلتس ۷، ۲۰ جلسه ی ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه ای)

در مجموع برای شخصی که سطح نمره ی فعلی اش  ۶ تا ۶٫۵ باشد برای کسب نمره ی ۷ به ۱۹ جلسه آموزش نیاز خواهد داشت به اضافه ی ۱ جلسه جمع بندی کلی و مرور نکات که جمعا ۲۰ جلسه ی ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه خواهد بود. جزئیات محاسبه ی تعداد جلسات در پایین آورده شده است:

۶  (speaking)  + ۵ (writing) + 4 (reading) + 4 (listening) = 19 + 1 (Practice session) = 20 (90-min sessions)

– مهارت SPEAKING

برای این دسته افراد در مجموع مهارت اسپیکینگ شامل ۶ جلسه ی یک ساعت و ۳۰ دقیقه ای آموزش می باشد که تمامی اصول گرامری و نیازهای لغوی برای کسب نمره ی ۷ در این ۶ جلسه به آنان آموزش داده خواهد شد. در هر جلسه ی اول و دوم به Part 1 اسپیکینگ پرداخته و گرامر، لغات مورد نیاز و linking word های لازم را معرفی می کنیم و در جلسات سوم و چهارم به Part 2 اسپیکینگ پرداخته و در جلسات پنجم و ششم به Part 3 خواهیم پرداخت. در مجموع ۶ جلسه ی ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه ای اصلی اسپیکینگ برای افراد این سطح در نظر گرفته شده است.

– مهارت WRITING

افرادی که سطح شروع آنها ۶ یا ۶٫۵ باشد در ۵ جلسه ی یک ساعت و ۳۰ دقیقه ای آموزش تمام اصول گرامری و لغوی لازم برای کسب نمره ی ۷ در مهارت رایتینگ به آنها آموزش داده خواهد شد. در جلسه ی اول به نکات و تکنیک های لازم برای Describing a Process خواهیم پرداخت در جلسه ی دوم به نکات Describing a Graph خواهیم پرداخت، در جلسه سوم به writing task 2 نوع اول که از نوع رایتینگ های  Opinion [Argument] Essay می باشند می پردازیم و روش تشخیص نوع رایتینگ (اینکه نوع اول، دوم و یا سوم است) را معرفی خواهیم کرد. سپس پاراگراف بندی، نکات گرامری مربوطه، لغات مورد نیاز این نوع و linking word های لازم را معرفی خواهیم کرد.

در جلسه ی چهارم به نوع دوم رایتینگ ها که از نوع Both Sides Essay می باشند می پردازیم و پاراگراف بندی، نکات گرامری مربوطه، لغات مورد نیاز این نوع و linking word های لازم را آموزش خواهیم داد و در جلسه ی پنجم به نوع آخر که از نوع  Problem and solution می پردازیم و تمام نکات مربوط به آن را تشریح خواهیم کرد. در مجموع ۵ جلسه ی ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه ای اصلی رایتینگ برای افراد این سطح در نظر گرفته شده است.

– مهارت READING

برای این سطح کلیه ی تکنیک های لازم برای حل انواع سوالات مختلف به منظور رسیدن به سطح نمره ی ۷ در ۴ جلسه ی ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه ای به آنها آموزش داده خواهد شد.  در جلسه ی اول تکنیک های لازم برای حل سوالات Yes/No/Not Given، در جلسه ی دوم ترفندهای حل سوالات Fill in the Blanks ،  در جلسه ی سوم ترفندهای سوالات Multiple-Choice و در جلسه ی چهارم ترفندهای مربوط به سوالات نوع  Match Headings آموزش داده خواهد شد. در مجموع ۴ جلسه ی ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه ای اصلی ریدینگ برای افراد این سطح در نظر گرفته شده است.

– مهارت Listening

در این سطح تکنیک های و تمرین های لازم برای کسب نمره ی ۷ در ۴ جلسه ی  ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه ای آموزش داده خواهد شد. در جلسه ی اول به بیان تکنیک های Section 1 پرداخته خواهد شد، در جلسه ی دوم تمام نکات Section 2 آورده خواهد شد، جلسه ی سوم به بحث ترفندهای Section 3 خواهیم پرداخت و در مورد تله های لیسنینگ نکاتی آورده خواهد شد و در جلسه ی چهارم نکات مربوط به Section 4 گفته خواهد شد. در مجموع ۴ جلسه ی ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه ای اصلی ریدینگ برای افراد این سطح در نظر گرفته شده است.

تذکر :

اعداد و ارقام فوق برای کلاس های خصوصی ۱ نفره محاسبه شده است و برای کلاس های ۲ یا ۳ نفره بایستی مجموع تعداد جلسات در ضریب ۱٫۴ ضرب شود. در واقع کلاس های خصوصی دو نفره منجر به کاهش ۵۰ درصد هزینه نمی شود اما هزینه ی شما را حدودا ۳۰ درصد کاهش می دهد. مزیت دیگر کلاس های دو نفره این است که داوطلب از ۲ مرحله Correction بهره خواهد برد یکی Correction  و اصلاحی که بر گفتگوی خود داوطلب انجام خواهد گرفت و دیگری اصلاحی که بر روی همکلاسی داوطلب انجام می گیرد و داوطلب بهره ی بیشتری خواهد برد. در مجموع از آنجا که کلاس های دو نفره فعلا با افزایش هزینه همراه نیست، انتخاب مناسبی برای افرادی که قصد شرکت در کلاس به صورت دو نفره دارند، می باشد.

تدریس خصوصی زبان  تدریس خصوصی تافل  تدریس خصوصی آیلتس

امتیاز دهی از راست به چپ است.❤️
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *