نوشته‌ها

انگلیسی فکر کردن

انگلیسی فکر کردن یعنی چه و چگونه انجام میشود؟

مطمئنا بار ها از اساتید زبان انگلیسی شنیده اید که به زبان آموزان خود میگویند که شما باید انگلیسی فکر کردن را یاد بگیرید . اما واقعا انگلیسی فکر کردن یعنی چی ؟ چگونه میتوان انگلیسی فکر کرد؟ اگر بخواهیم به زبان ساده بگوییم ؛ انگلیسی فکر کردن یعنی هر م…