نوشته‌ها

چگونگی ساخت جعبه لایتنر

جعبه لایتنر و چگونگی استفاده از آن در یادگیری زبان انگلیسی

جعبه لایتنر چیست؟ جعبه لایتنر از ۵ خانه تشکیل شده است. هر خانه دارای ظرفیت معینی می باشد. خانه‌ اول فقط ظرفیت یک ردیف برگه رو دارد؛ خانه‌ دوم ظرفیت ۲ ردیف، خانه‌ سوم ۴ ردیف و خانه‌ چهارم ۸ ردیف و خانه‌ پنجم ۱۶ ردیف (همانند تصویر زیر).