نوشته‌ها

ضمایر اشاره در زبان انگلیسی

قوانین استفاده از ضمایر اشاره در زبان انگلیسی

ضمایر اشاره در زبان انگلیسی همان طور که از اسمشان معلوم است برای اشاره به چیز های دور و نزدیک کاربرد دارند  و میتوان گفت در همه مکالمات روزمره بین اشخاص مختلف استفاده میشود . شما با استفاده از ضمایر اشاره در زبان انگلیسی میتوانید منظورتان را ش…