نوشته‌ها

گرامر پیچیده در اسپیکینگ و رایتینگ

ساختار پیچیده گرامر در اسپیکینگ و رایتینگ

گرامر پیچیده در اسپیکینگ و رایتینگ یکى از ساختارهای گرامر که نشان دهنده پیچیدگی و سطح بالا بودن در دستور زبان ( و طبعاً یک چهارم نمره نهایی اسپیکینگ و رایتینگ) است و ممتحن را به اختصاص نمره هفت و بالاتر به شما سوق میدهد، انواع   cleft and …