وجه وصفی

وجه وصفی یا (Participle clauses)

,
وجه وصفی یا (Participle clauses) برای توصیف اسم، عبارت اسمی، فعل و یا عبارت فعلی به کار می‌روند و می‌توانند نقش قید یا صفت داشته باشند.وجه‌های وصفی به ما کمک می‌کنند تا با استفاده از کلمات کمتر، منظورمان را بیان کنیم. گرامر Participle clau…